Konsument wierzycielem, czyli jak zarobić na wierzytelnościach?

12-03-2019 14:31
Konsument wierzycielem, czyli jak zarobić na wierzytelnościach?

Wierzytelności w dalszym ciągu stanowią ciekawą alternatywę dla inwestorów. Branża obrotu wierzytelnościami w ostatnich latach dynamicznie rozwijała się, przy czym znaczna ich część wynika z niespłaconych umów pożyczkowych i kredytowych. Zatem wierzycielami takich roszczeń były banki i firmy pożyczkowe. Tendencja do nadmiernego zadłużania się w społeczeństwie, ale też coraz łatwiejszy dostęp do upadłości konsumenckiej oraz ograniczenia w działalności windykacyjnej i pracy komorników – powodują jednak, że rośnie ryzyko nieściągalności takich wierzytelności.


Stąd też w branży obrotu wierzytelnościami rozpoczęto poszukiwania również takich wierzytelności, które będą maksymalnie eliminować ryzyko bezskutecznej egzekucji roszczeń. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem, które nasuwa się w takiej sytuacji to znalezienie kategorii płatników, którzy będąc w roli dłużnika zagwarantują wypłacalność. Do takich niewątpliwie zaliczyć można towarzystwa ubezpieczeniowe i banki. Powstaje więc pytanie, czy towarzystwo ubezpieczeniowe lub bank może zostać dłużnikiem. Otóż zmieniające się przepisy prawa, ale i praktyka orzecznicza sądów pozwalają dać odpowiedź twierdzącą.


Na nowo powstałej platformie obrotu wierzytelnościami Banqus.pl gromadzone są wierzytelności przysługujące w stosunku do instytucji ubezpieczeniowych i finansowych. Wystawiają je firmy specjalizujące się w odkupie i dochodzeniu roszczeń. Wierzytelności wobec ubezpieczycieli wynikają z faktu zaniżania wysokości szkód powstałych w rozmaitych zdarzeniach losowych, w szczególności w zdarzeniach drogowych z udziałem samochodów i innych pojazdów. Osoba poszkodowana jest zawsze zainteresowana uzyskaniem możliwie pełnej rekompensaty za poniesioną szkodę, co oczywiście nie jest zgodne z interesem ekonomicznym ubezpieczyciela. Dość częstą praktyką ze strony ubezpieczycieli jest w szczególności zaniżanie wysokości odszkodowań z tytułu uszkodzeń pojazdów. Zaniżane są koszty robocizny i całkowicie bezzasadnie stosuje się w kosztorysach ceny części zamiennych zamiast oryginalnych. W związku z tym na rynku pojawiły się wyspecjalizowane firmy, które przy udziale rzeczoznawców wyceniają szkody i odkupują je od konsumentów celem dochodzenia roszczeń w pełnej wysokości. Jedną z takich firm jest Automobilis Sp. z o.o., która od kilku lat systematycznie pozyskuje szkody na obszarze całego kraju.


Z kolei wierzytelności wobec instytucji finansowych to w szczególności wierzytelności przysługujące z  tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. W takiej sytuacji konsumentowi przysługuje wobec kredytodawcy – zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim – prawo do odzyskania proporcjonalnej części poniesionych kosztów kredytu. Taka interpretacja znajduje coraz szersze potwierdzenie w orzecznictwie sądowym korzystnym dla konsumentów. Zgadza się z nią również Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji we wspólnym stanowisku z dnia 19 maja 2016 r.


Konsumentowi może przysługiwać także roszczenie wobec banku lub firmy pożyczkowej z tytułu obciążenia go nadmiernie wysokimi opłatami kredytowymi. Dotyczy to zwłaszcza prowizji za udzielenie kredytu, która w niektórych przypadkach sięga nawet 80% wartości kredytu. Stosowanie wysokich opłat pozaodsetkowych nie znajdujących odzwierciedlenia w faktycznych czynnościach i kosztach instytucji finansowej stanowić może klauzulę niedozwoloną i może uprawniać konsumenta do odzyskania tych kosztów.


Platforma Banqus.pl umożliwia zainteresowanym osobom nabywanie jednej z wymienionych wyżej wierzytelności. Rozwiązanie jest innowacyjne, bowiem Sprzedający oferują nie tylko atrakcyjne wierzytelności według ustalonej stopy zwrotu, ale także pełną obsługę prawno-windykacyjną wierzytelności i gwarancję jej odkupu w sytuacji braku egzekucji w określonym terminie. Użytkownicy mogą też wybrać opcję udziału w „Programie Ochrony Kupujących”, w ramach której dodatkowej gwarancji udziela Administrator platformy.


Perspektywy dla rynku wierzytelności przysługujących konsumentom wydają się dość optymistyczne. Przepisy prawa coraz bardziej wzmacniają pozycję i interes konsumentów. Powoli, ale systematycznie wzrasta także świadomość prawna wśród konsumentów, którzy coraz śmielej występują do podmiotów profesjonalnych z roszczeniami.