Wywiad portalu Konsumo.pl z koordynatorem platformy Banqus.pl - Jakubem Kiszczakiem

03-07-2019 10:11
Wywiad portalu Konsumo.pl z koordynatorem platformy Banqus.pl - Jakubem Kiszczakiem

Na czym polega koncepcja platformy Banqus?


Platforma Banqus to narzędzie, którego celem jest kojarzenie podmiotów oferujących kompleksową obsługę wierzytelności z osobami, które poszukują możliwości efektywnego zagospodarowania posiadanych zasobów pieniężnych. Dzięki temu firmy działające w branży wierzytelności uzyskują szybszy zwrot kapitału przeznaczonego na zakupy wierzytelności, zaś nabywcy uzyskują możliwości zarabiania na atrakcyjnych warunkach.

Schemat jest taki, że użytkownik po zarejestrowaniu na naszej platformie może swobodnie dokonać wyboru jednej lub więcej wierzytelności, za które uiszcza cenę niższą od ich wartości nominalnej. Następnie po odzyskaniu wierzytelności otrzymuje zwrot wierzytelności według kwoty nominalnej, a także dodatkowo odsetki ustawowe wynoszące obecnie 7% w skali roku. Użytkownik pomimo nabycia wierzytelności nie musi jej egzekwować, ponieważ zgodnie z koncepcją Banqus – wierzytelność jest serwisowana przez firmę sprzedającą. Ponadto nawet jeśli w zakładanym terminie zapadalności nie uda się wierzytelności ściągnąć, to na firmie sprzedającej spoczywa obowiązek odkupu wierzytelności na takich samych zasadach jak w sytuacji, gdyby wierzytelność wyegzekwowano od dłużnika.Jakie wierzytelności oferowane są za pośrednictwem Banqus?


Kierując się interesem i dobrem naszych użytkowników Banqus przyjmuje jedynie wierzytelności, które przysługują wobec podmiotów instytucjonalnych z branży finansowej i ubezpieczeniowej. Jest to element, który wyróżnia nas od istniejących już serwisów internetowych bazujących wyłącznie na wierzytelnościach przysługujących firmom pożyczkowym wobec osób fizycznych i firm, czyli tam gdzie egzekwowalność wierzytelności może być poważnie zagrożona. Na platformie Banqus znajdują się więc wierzytelności, których dłużnikami mogą być w szczególności banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Mogą one wynikać przykładowo z odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych za szkody na pojazdach i innych składnikach mienia. Instytucje finansowe zaś mogą ponosić odpowiedzialność w związku z obowiązkiem zwrotu kosztów kredytu konsumenckiego w sytuacji jego wcześniejszej spłaty czy też w związku z przekroczeniem dopuszczalnej granicy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zastosowanej w umowie kredytu konsumenckiego.

Warto zauważyć, że w ostatnich latach wiele organów publicznych oraz sądów przyjmuje postawę prokonsumencką, co wynika również z obowiązku implementacji przepisów unijnych do naszego ustawodawstwa krajowego. Zatem coraz częściej to konsumenci stają się wierzycielami w stosunku do instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Czy konsument może dokonać zbycia swojej wierzytelności zgodnie z prawem?


Konsument, podobnie jak i podmiot z branży ubezpieczeniowej czy finansowej, może zasadniczo przenieść swoją wierzytelność na inny podmiot w drodze umowy cesji. Takie uprawnienie wynika wprost z art. 509 Kodeksu cywilnego. Warto zauważyć, że do dokonania cesji wierzytelności nie jest wymagana zgoda dłużnika, zaś wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Co więcej – konsument może przenieść nawet wierzytelność przyszłą mającą swoje źródło w klauzuli abuzywnej (niedozwolonej), co potwierdził wyraźnie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 114/17. Kto może korzystać z platformy Banqus?


Nie stawiamy żadnych szczególnych ograniczeń podmiotowych w korzystaniu z platformy Banqus. Oczywiście konieczna jest pełnoletność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych przez użytkownika. Rejestracja na naszym portalu jest stosunkowo prosta i nie jest czasochłonna. Ponadto nasi pracownicy służą pomocą na każdym etapie korzystania z platformy.

Nie ma również żadnych wymagań w zakresie nabywania wierzytelności.Jakie korzyści oferuje Banqus?


Przede wszystkim Banqus oferuje szerokie możliwości zarabiania na wierzytelnościach, które są wystawiane przez wyspecjalizowane firmy. Realna stopa zwrotu w ramach nabywanych wierzytelności wynosi nawet kilkanaście procent.

Każda z nabywanej wierzytelności na platformie Banqus jest objęta gwarancją odkupu. Zatem nawet gdyby wierzytelność nie została mówiąc potocznie „spieniężona”, to i tak użytkownik otrzyma zwrot pełnej kwoty.

Wierzytelność może zostać również objęta programem ochrony kupujących, w ramach której dodatkowej gwarancji udziela organizator platformy Banqus.

Każdy użytkownik Banqus posiada swoje indywidualne konto na platformie Banqus, na którym zapisywane są w szczególności wszystkie dokonywane transakcje.Czy możliwe jest nabycie większego portfela wierzytelności?


Otwierając się na oczekiwania użytkowników – Banqus oferuje również usługę premium polegającą na możliwości jednorazowego nabycia pakietu większej liczby wierzytelności. Takim osobom zaoferowane mogą być indywidualne warunki w uzgodnieniu z podmiotami sprzedającymi. W tym celu wystarczy wypełnić stosowny formularz na Banqus i skontaktować się biurem obsługi klienta.

Źródło: Konsumo.pl