Kontakt i FAQ

FAQ

Na platformie banqus oferowane są wyłącznie wierzytelności wobec podmiotów instytucjonalnych z sektora finansowego i ubezpieczeniowego. Dłużnikami takich wierzytelności są w szczególności banki, firmy pożyczkowe oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Wierzytelności wynikają z faktu zaniżania należnych odszkodowań oraz z tytułu zwrotu opłat kredytowych należnych kredytobiorcom.
Podmiotami oferującymi wierzytelności na platformie Banqus są przede wszystkim firmy specjalizujące się w wycenie i obsłudze roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia i z tytułu umów o kredyt konsumencki.
Cesja wierzytelności jest konstrukcją prawną uregulowaną w przepisach Kodeksu cywilnego, na podstawie której następuje przeniesienie wierzytelności oraz praw z niej wynikających na rzecz nabywcy.
Wszelkie koszty związane z obsługą wierzytelności wobec dłużnika – pomimo dokonanej cesji wierzytelności – spoczywają na sprzedającym wierzytelność. W związku z tym użytkownicy platformy Banqus – oprócz ceny za nabytą wierzytelność - nie ponoszą żadnych kosztów dodatkowych.
Każdy z użytkowników platformy Banqus musi we własnym zakresie rozliczyć podatek dochodowy z zysków osiągniętych z tytułu nabytej wierzytelności. Podatek ten powinien być uwzględniony w rocznym zeznaniu podatkowym.
Każdy z użytkowników Banqus musi indywidualnie ocenić stopień i ryzyko związane z decyzją o zakupie wierzytelności. Należy podkreślić, że dążąc do minimalizacji ryzyka – operator platformy Banqus dopuszcza do obrotu wierzytelności z gwarancją ich odkupu przez sprzedającego po upływie zastrzeżonego terminu. Ponadto każdy z użytkowników może zdecydować o uczestnictwie w Programie Ochrony Kupujących, w ramach którego dodatkowej gwarancji finansowej udziela operator platformy Banqus.
Dyskonto stanowi różnicę pomiędzy wartością nominalną wierzytelności a ustaloną ceną za wierzytelność. Różnica ta stanowi zysk kupującego wierzytelność. Do obliczonego w ten sposób zysku doliczane są również odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej (7%).

Kontakt