Przykład reprezentatywny

Kolejność krok po kroku

na przykładzie wierzytelności w kwocie 10.000,00 zł z terminem zapadalności wynoszącym 12 miesięcy

 • 1. Zawarcie umowy sprzedaży - cesji wierzytelności
  Wartość nominalna wierzytelności - 10.000,00 zł

 • 2. Wpłata na konto Sprzedającego ceny za nabytą wierzytelność
  Cena za nabytą wierzytelność - 9.500,00 zł

 • 3. Korzyści dla Kupującego
  Dyskonto, tj. różnica pomiędzy wartością nominalną wierzytelności a ceną wierzytelności
  10.000,00 zł - 9.500,00 zł = 500 zł

  Odsetki naliczane od dnia nabycia wierzytelności od wartości ceny uiszczonej za wierzytelność
  9.500,00 zł x 7% = 665 zł

Łączna wartość korzyści dla Kupującego

9.500,00 zł + 500 zł + 665 zł = 10.665,00 zł
ZYSK
1165 zł