Regulamin świadczenia usługNiniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów na platformie internetowej Banqus, prowadzonym przez Operatora pod adresem www:

banqus.pl


Operatorem jest Okeno Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Walentynowicz 10, 20-328 Lublin, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł, wpłacony w całości, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000701615, NIP: 9462674708, REGON: 368625918;

 

Dane adresowe i teleadresowe umożliwiające kontakt z Operatorem:

  • adres pocztowy do korespondencji:

Okeno S.A. ul. Walentynowicz 10, 20-328 Lublin

 


Spis treści:

I. DEFINICJE

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

III. REJESTRACJA KONTA, IDENTYFIKACJA

IV. PRZEBIEG TRANSAKCJI

1) Prezentacja ofert

2) Rozpoczęcie transakcji i przebieg transakcji

3) Zakończenie transakcji – zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności

4) Potwierdzenie transakcji przez Sprzedającego

5) Gwarancja Odkupu i Program Ochrony Kupujących

6) Dostępność dokumentów

7) Anulowanie transakcji przez Operatora

8) Rola Operatora, jako pośrednika w zawarciu transakcji

V. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

VI. OPŁATY

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Ochrona danych osobowych i poufność

2) Zmiany Regulaminu

3) Rozwiązanie umowy z Operatorem

4) Reklamacje, kontakt

5) Właściwość sąduI. DEFINICJE

Operator – spółka Okeno, pełniąca rolę administratora platformy Banqus;

Kupujący – podmiot, który posiada konto na platformie Banqus umożlwiające mu nabycie wierzytelności od Sprzedającego za pośrednictwem platformy Banqus;

Regulamin – niniejszy Regulamin, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Rejestracja – procedura zakładania konta;

Konto – prowadzony przez Okeno dla Kupującego zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane na temat Kupującego oraz informacje na temat transakcji zawieranych za pośrednictwem platformy Banqus; każdy Kupujący posiada odrębne konto oznaczone unikalną nazwą -loginem (adres email wskazany przy rejestracji), a także chronione hasłem;

Banqus – prowadzona przez Okeno platforma on-line, za pośrednictwem której dochodzi do zawierania umów sprzedaży wierzytelności, dostępna w domenie: banqus.pl

Domena - adres strony www wyświetlany w pasku przeglądarki,

Sprzedający – Podmiot który podejmuje za pośrednictwem platformy Banqus działania zmierzające do zbycia posiadanych przez siebie wierzytelności, poprzez zamieszczanie ofert sprzedaży na platformie. Sprzedającymi na platformie są:

1) Automobilis Sp. z o.o.
z siedzibą w 20-328 Lublin
ul. Walentynowicz 10
KRS 0000602002, NIP 9462657638, REGON 363718176

2) Lexitor Sp. z o.o.
z siedzibą w 22-200 Włodawa
ul. Lubelska 56
KRS 368542210, NIP 5651528101, KRS 0000700063
adres do korespondencji
20-328 Lublin
ul. Walentynowicz 10

• Informacje o Sprzedającym każdorazowo zamieszczone są w szczegółach oferty.


Oferta – zaproszenie do zawarcia umowy, propozycja zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności na warunkach określonych przez Sprzedającego, wskazanych w domenie: banqus.pl, zawierająca opis wierzytelności, cenę wierzytelności, a także inne elementy charakterystyczne dla danej wierzytelności,

Termin zapadalności - przewidywany przez Sprzedającego maksymalny termin w ciągu którego wierzytelność wskazana na liście wierzytelności powinna zostać uiszczona przez Dłużnika.

Dłużnik – podmiot, od którego dochodzona jest wierzytelność, będąca przedmiotem sprzedaży,

Zwrot z inwestycji – zapłata na rzecz Kupującego wartości wierzytelności wraz z należnymi odsetkami,

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, korzystający z platformy Banqus w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

Karta Wierzytelności – opis wierzytelności objętej ofertą sprzedaży, zawierający w szczególności: dane Sprzedającego, dane Dłużnika, tytuł prawny wierzytelności, kwotę wierzytelności, oprocentowanie, zabezpieczenia, termin zapadalności, cenę sprzedaży,

Reklamacja – zastrzeżenia Kupującego co do sposobu realizacji usług przez Operatora,

Wada Prawna – sytuacja, w której wierzytelność w chwili zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności nie stanowi własności Sprzedającego albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu nią wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu,

Wada Fizyczna – sytuacja, w której wierzytelność w chwili zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności nie posiada cech o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego w umowy sprzedaży wierzytelności z uwzględnieniem postanowień Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży wierzytelności.

Wierzytelności - prawa i roszczenia o charakterze majątkowym, które oferowane są do sprzedaży na platformie Banqus przez Sprzedających. Wszystkie wierzytelności oferowane na platformie Banqus znajduje się na etapie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Kupujących z platformy Banqus, dostępnej w domenie: banqus.pl.

2. Z platformy Banqus mogą korzystać, jako Kupujący osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, Konsumenci, jak również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Do osób fizycznych, korzystających z platformy Banqus w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zastosowanie mają zastosowanie postanowienia pkt VII niniejszego Regulaminu.

4. Do osób fizycznych korzystających z platformy Banqus w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nie mają zastosowania postanowienia pkt VII niniejszego Regulaminu.

5. W ramach platformy Banqus Operator umożliwia Kupującym możliwość zakupu wierzytelności oferowanych przez Sprzedających, na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie, a także Programie Ochrony Kupujących.

6. Minimalne wymagania techniczne rekomendowane przez Operatora do poprawnego działania Platformy Banqus są następujące:

a) posiadanie komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego z odpowiednim oprogramowaniem oraz dostępem do sieci Internet,

b) konto e-mail umożliwiające odbieranie poczty elektronicznej,

c) posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych:

- Google Chrome,

- Mozilla Firefox,

- Internet Explorer,

- Safari,

- Opera,

7.System Platformy ma charakter responsywny.

8. Wyłączenie plików cookies używanych na Platformie może skutkować jej niewłaściwym funkcjonowaniem.III. REJESTRACJA KONTA, IDENTYFIKACJA

1. Korzystanie z platformy Banqus wymaga rejestracji konta Kupującego i akceptacji niniejszego Regulaminu.

2. Zasady opisane treścią niniejszego Regulaminu są akceptowane przez Kupującego podczas procesu rejestracji konta.

3. Podczas procesu rejestracji Kupujący jest zobowiązany do wskazania swoich prawdziwych i aktualnych danych osobowych. Podanie danych identyfikacyjnych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest konieczne do rejestracji konta i możliwości korzystania z platformy Banqus. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych wymaganych wskazanych podczas rejestracji Kupujący zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.

5. Po dokonaniu rejestracji zostaje utworzone konto Kupującego zawierające przypisany mu zbiór zasobów, oznaczone unikalną nazwą – loginem (adres email wskazany przy rejestracji), a także chronione hasłem nadanym przez Kupującego. W wyniku rejestracji dochodzi do zawarcia między Operatorem, a Kupującym umowy o prowadzenie konta na platformie Banqus.

6. Każde założone konto Kupującego jest przeznaczone do korzystania przez jednego właściciela konta uprawnionego do logowania i korzystania z platformy.

7. Operator wysyła Kupującemu potwierdzenie zawarcia założenia konta i akceptacji Regulaminu oraz zapoznania się z polityką prywatności na adres e-mail podany przez Kupującego podczas rejestracji konta. 

8. Przy każdym logowaniu wymagane jest wpisanie przez Kupującego adresu e-mail i hasła podanego podczas rejestracji.

9. Podczas każdorazowego logowania Operator dokonuje autoryzacji danych Kupującego poprzez sprawdzenie poprawności przypisanego do konta adresu e-mail oraz hasła. Kupujący jest uprawniony do zmiany przypisanego do konta adresu e-mail i hasła.

10. W przypadku rejestracji konta przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, Operator zastrzega możliwość porównania danych podanych podczas rejestracji z danymi dostępnymi w ogólnie dostępnych rejestrach.

11. Operator ma prawo odmowy rejestracji konta bez podania przyczyn.

12. Hasło Kupującego stanowi informację poufną. Zarówno Kupujący, jak i Operator nie mogą ujawniać hasła Kupującego osobom trzecim, a także są zobowiązani do podjęcia środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przed uzyskaniem dostępu do hasła przez osoby trzecie.

13. Hasło Kupującego powinno zawierać:

- minimum 8 znaków,

- co najmniej jedną dużą i jedną małą literę,

- co najmniej jedną cyfrę,

14. Operator sugeruje, aby hasło nie zawierało danych osobowych Kupującego takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu.

15. W sytuacji utracenia hasła lub zaistnienia podejrzenia, iż hasło znalazło się w posiadaniu osób trzecich Kupujący niezwłocznie powiadomi o zaistniałej sytuacji Operatora, a Operator zobowiązuje się do niezwłocznego zablokowania konta przed dostępem osób trzecich. Nowe hasło wraz z instrukcją odblokowania konta zostanie przesłane na adres e-mail Kupującego.

16. Konto zostaje zablokowane automatycznie w przypadku błędnego 3 krotnego wpisania hasła.

17. W przypadku udostępnienia przez Kupującego danych wymaganych do korzystania z konta innej osobie lub w przypadku dokonania przez konto będące własnością osoby prawnej lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, transakcji sprzedaży wierzytelności, przyjmuje się iż transakcja została zawarta przez podmiot, który dokonał rejestracji konta.IV. PRZEBIEG TRANSAKCJI

1) Prezentacja ofert

1. Organizator zobowiązuje się do prezentowania na platformie Banqus ofert sprzedaży, wierzytelności przysługujących Sprzedającym wobec instytucji, finansowych i ubezpieczeniowych, a także innych. Wystawione w ten sposób wierzytelności, widoczne w domenie: banqus.pl będą stanowiły zaproszenie do składania ofert.

2. Oferty sprzedaży wierzytelności widoczne w domenie: banqus.pl zawierają elementy charakteryzujące daną wierzytelność.

3. Termin zapadalności wierzytelności oznacza, przewidywany przez Sprzedającego maksymalny termin w ciągu którego wierzytelność wskazana na liście wierzytelności powinna zostać uiszczona przez Dłużnika. Jeżeli wierzytelność zostanie uiszczona przez Dłużnika przed terminem zapadalności, wówczas Kupujący otrzyma zwrot z inwestycji przed terminem zapadalności niezwłocznie po uznaniu rachunku Sprzedającego kwotą uiszczoną przez Dłużnika. Jeśli wierzytelność będzie spłacana przez dłużnika częściami, również Kupujący otrzyma zwrot z inwestycji w częściach.

4. Zwrot z inwestycji następuje poprzez zapłatę na rzecz Kupującego wartości wierzytelności wraz z należnymi odsetkami.

2) Rozpoczęcie transakcji i przebieg transakcji

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności Kupujący zainteresowany określoną ofertą widoczną w domenie: banqus.pl powinien zaznaczyć widniejącą przy wybranej ofercie ikonę „Kup” z widniejącym obok niej koszykiem zakupowym. Zaznaczenie tej ikony powoduje, iż wierzytelność zostanie dodana do koszyka zakupów przypisanego do konta Kupującego.

2. Dodanie wierzytelności do koszyka zakupów nie oznacza automatycznego zawarcia transakcji. W celu zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności Kupujący zostanie poproszony o podanie danych identyfikacyjnych wymaganych do zawarcia umowy sprzedaży oraz o wybranie metody płatności.

3. Konsument zainteresowany zawarciem umowy sprzedaży wierzytelności powinien zaznaczyć opcję „jestem Konsumentem”

4. Dodanie wierzytelności do koszyka zakupów nie oznacza, iż wierzytelność nie może być kupiona przez innych Kupujących. W celu potwierdzenia chęci zakupu Kupujący powinien wybrać opcję „Zamawiam”. Wybranie opcji „Zamawiam” powoduje, iż wierzytelność nie może zostać kupiona przez innych Kupujących przez 30 minut od wybrania opcji „Zamawiam”. Po upływie tego czasu wierzytelność zostanie automatycznie usunięta z koszyka zakupów i powróci na listę wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży.

5. W celu zawarcia umowy Kupujący powinien:

- wybrać opcję „Zamawiam”. Po wybraniu opcji „Zamawiam” Kupujący ma możliwość zapoznania się z treścią umowy sprzedaży wierzytelności. Dodatkowo wzór umowy jest przesyłany na adres e-mail przypisany do konta Kupującego.

- po zapoznaniu się ze wzorem umowy Kupujący może zaakceptować jej treść wybierając w tym celu opcję „Akceptuję i Płacę”.

6. Po zaakceptowaniu treści umowy Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.

7. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznej zapłaty ceny za wierzytelność.

8. Zapłata ceny za wierzytelność następuje przelewem na konto bankowe Sprzedającego, w drodze przelewu tradycyjnego lub przez płatności online.3) Zakończenie transakcji – zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności

1. Zawarcie umowy następuje z chwilą zapłaty ceny na numer rachunku bankowego Sprzedającego. Zapłata ceny następuje poprzez uznanie rachunku Sprzedającego.

2. Jeśli nie doszło do uznania rachunku Sprzedającego kwotą ceny wierzytelności w terminie 72 h od momentu wybrania przez Kupującego opcji „Akceptuję i płacę” wówczas umowę sprzedaży wierzytelności uważa się za niezawartą.4) Potwierdzenie transakcji przez Sprzedającego

Po zaksięgowaniu wpłaty od Kupującego Sprzedający potwierdza otrzymanie ceny za wierzytelność poprzez przesłanie potwierdzenia otrzymania zapłaty na adres e-mail podany podczas rejestracji konta. Wraz z potwierdzeniem zapłaty ceny Kupujący otrzyma od Sprzedającego Kartę Wierzytelności.5) Gwarancja Odkupu i Program Ochrony Kupujących

 

1. Każda wierzytelność na platformie Banqus jest objęta gwarancją odkupu udzielaną przez Sprzedającego. Gwarancja odkupu rozumiana jest jako obowiązek odkupu wierzytelności przez Sprzedającego po upływie terminu zapadalności wraz z należnymi odsetkami do dnia stanowiącego termin zapadalności z pomniejszeniem dotychczasowych wpłat dokonanych przez Dłużnika

2. Każda Wierzytelność może zostać na żądanie Kupującego objęta Programem Ochrony Kupujących podczas zawierania Umowy Cesji.

3. W przypadku wyboru przez Kupującego opcji ochrony kapitału w postaci Programu Ochrony Kupujących, Wierzytelność zostaje objęta ochroną zgodnie z postanowienia Regulaminu Programu Ochrony Kupujących.

4. Dokonanie przez Kupującego wyboru opcji ochrony kapitału w postaci Programu Ochrony Kupujących, oznacza akceptację przez Kupującego Regulaminu Programu Ochrony Kupujących.6) Dostępność dokumentów

1. Wszystkie dokumenty związane z posiadanym Kontem, w tym niniejszy Regulamin, a także wszystkie zawarte umowy sprzedaży wierzytelności są dostępne dla Kupującego na platformie Banqus po zalogowaniu na konto.

2. Dokumenty związane z posiadanym Kontem są również przesyłane Kupującemu na adres e-mail podany przez Kupującego przy rejestracji konta.

7) Anulowanie transakcji przez Operatora

W sytuacji rażącego naruszania postanowień Regulaminu przez Kupującego lub Sprzedającego, a także w przypadku, gdy Kupujący w przypadku co najmniej kliku transakcji dokonał wyboru opcji „Akceptuję i płacę”, a następnie nie przelał środków pieniężnych należnych tytułem ceny wówczas Operator ma prawo anulowania transakcji. Do anulowania transakcji dochodzi poprzez przesłanie oświadczenia o anulowaniu transakcji na adres e-mail Kupującego przypisany do konta. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności.8) Rola Operatora, jako pośrednika w zawarciu transakcji

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży wierzytelności przez Sprzedającego lub Kupującego, z zastrzeżeniem odpowiedzialności Operatora przewidzianej w Regulaminie Programu Ochrony Kupujących. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i fizyczne wierzytelności.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań lub zaniechań stanowiących naruszenie niniejszego Regulaminu.

3. Operator może weryfikować stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu zarówno przez Sprzedających, jak i Kupujących. W przypadku, gdy działania Kupującego lub Sprzedającego naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, wówczas w zależności od rodzaju i skali naruszenia Operator może:

1) wezwać Kupującego do zaniechania naruszeń Regulaminu poprzez wysłanie wezwania na adres e-mail Kupującego przypisany do konta,

2) dokonać anulowania transakcji,

3) usunąć konto Kupującego,

4. Usunięcie konta Kupującego może nastąpić w szczególności w następujących sytuacjach:

1) powtarzające się, co najmniej 3-krotne odstąpienie od umowy sprzedaży wierzytelności (w przypadku Konsumenta),

2) powtarzające się, co najmniej 3-krotne anulowanie transakcji przez Operatora z przyczyn określonych w rozdziale IV pkt 7.V. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania wskazanego zakazu.

2. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z platformy Banqus.VI. OPŁATY

Korzystanie z platformy Banqus jest odpłatne. Wszelkimi opłatami należnymi z tytułu korzystania z platformy Banqus obciążany jest Sprzedający.VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta Kupujący, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy o prowadzenie konta na platformie Banqus w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny.

2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący, będący konsumentem zobowiązany jest poinformować o tym Operatora, składając oświadczenie o odstąpieniu. Odstąpienie może zostać wysłane pocztą na adres pocztowy Operatora lub drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora. Adres pocztowy i adres e-mail zamieszczono na początku niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego ustępu nie wywołuje skutków prawnych.

3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są dostępne w formie elektronicznej na platformie Bankus po zalogowaniu się do konta. Konsument nie ma obowiązku korzystania z formularza odstąpienia od umowy dostępnego na platformie Banqus.

4. W przypadku złożenia przez Kupującego, będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną Operator niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Operator oświadcza, że świadczone przez niego usługi nie zostały ujęte w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

6. Rejestrując konto, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o prowadzenie konta na platformie Banqus Konsument potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Ochrona danych osobowych i poufność

Dane osobowe podane przez Kupujących w trakcie korzystania z platformy Banqus przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w domenie: banqus.pl.

2) Zmiany Regulaminu

1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna z momentem wskazanym przez Operatora. Termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od daty udostępnienia zmiany Regulaminu na platformie Banqus.

2. Kupujący zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie informacji na adres e-mail Kupującego przypisany do konta. Kupujący zostanie jednocześnie powiadomiony o możliwości akceptacji zmian Regulaminu. W przypadku braku akceptacji, Kupujący powinien powiadomić Operatora co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie konta na platformie Banqus.

3) Rozwiązanie umowy z Operatorem

1. Korzystanie z konta na platformie Banqus ma charakter bezterminowy, każdy Kupujący w każdym czasie może wypowiedzieć umowę zawartą z Operatorem, dotyczącą prowadzenia wskazanego przez Kupującego konta.

2. Rozwiązanie umowy następuje poprzez wysłanie na adres e-mail podany w nagłówku niniejszego Regulaminu informacji o wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie umowy powinno zawierać oznaczenie konta Kupującego umożliwiające jego identyfikację.

4) Reklamacje, kontakt

1. W przypadku zastrzeżeń Kupującego do sposobu korzystania z platformy Banqus, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja).

2. Reklamacje związane z korzystaniem z platformy Bankus Kupujący można składać:

1) drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@banqus.pl

2) w formie pisemnej na adres: Okeno S.A. ul. Walentynowicz 10, 20-328 Lublin

2. Odpowiedź na reklamację następuje w tej samej formie, w której została złożona reklamacja, chyba że Kupujący określił inną formę kontaktu.

3. Reklamacja jest rozpoznawana przez Operatora w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. W przypadku gdy reklamacja nie posiada elementów koniecznych do jej rozpatrzenia, wówczas Operator zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji, a termin 14 dni jest liczony jest od dnia uzupełnienia reklamacji.

5) Właściwość sądu

1. W przypadku Konsumentów wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2. W przypadku Kupujących nie będących konsumentami wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Lublinie.

Załącznik Nr 1 informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy


 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy:

Jeśli w związku z zawarciem umowy pobraliśmy od Państwa jakiekolwiek płatności, wówczas w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

3. Instrukcja wypełniania:

1. W informacji o odstąpieniu od umowy proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu i adres e-mail.

2.  Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną pod adresem e-mail wskazany na wstępnie Regulaminu lub pocztą tradycyjną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).


Załącznik Nr 2 formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy


 

 

WZÓR FORMULARZA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Adresat: Okeno Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Walentynowicz 10, 20-328 Lublin, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100000 zł, wpłacony w całości, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000701615, NIP: 9462674708, REGON: 368625918;

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o prowadzenie konta na platformie Banqus.

 

Data zawarcia umowy:………………….

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) :………………….

Adres konsumenta (-ów): ………………….

Podpis konsumenta (-ów):…………………..

 

Data: ……………………..