Program Ochrony Kupujących

Wszystkie wierzytelności oferowane na platformie Banqus objęte są Gwarancją odkupu. Oznacza, to iż w sytuacji braku zapłaty należności przez Dłużnika zwrotu zainwestowanego kapitału oraz należnych odsetek dokona Sprzedający.
Dodatkowo inwestorzy mogą skorzystać z Programu Ochrony Kupujących oferowanego bezpośrednio przez operatora platformy, którym jest Okeno S.A. W jego ramach Operator platformy Banqus udziela gwarancji zwrotu całości zainwestowanego kapitału.
Dzięki takiemu rozwiązaniu Kupujący zyskuje możliwość podwójnego zabezpieczenia wszystkich wierzytelności dostępnych na naszej platformie.

Czy objęcie wierzytelności POK jest dodatkowo płatne?
W przypadku objęcia wierzytelności Programem Ochrony Kupujących zmianie ulega wyłącznie cena zakupu wierzytelności w ten sposób, że jej wartość wzrasta o 2% w stosunku do jej pierwotnie oferowanej wysokości.

Czy objęcie wierzytelności POK zmniejsza mój zysk?
Zysk z wierzytelności oferowanych przez Banqus składa się z dwóch elementów: dyskonta, które stanowi różnicę pomiędzy ceną zakupu, a wartością wierzytelności oraz stopy zwrotu wyrażonej w formie oprocentowania w skali roku.
Decydując się na objęcie wierzytelności Programem Ochrony Kupujących, dokonujesz jej zakupu z mniejszym dyskontem. Nie wpływa to jednak w żaden sposób na wysokość stopy zwrotu określonej procentowo.

Jaka jest różnica pomiędzy POK a Gwarancją odkupu?
Gwarancja odkupu udzielana jest wyłącznie przez Sprzedającego wierzytelność i obejmuje wszystkie składniki. Oznacza to, że zabezpieczeniem tym objęty jest zainwestowany kapitał oraz zysk składający się z dyskonta oraz odsetek naliczonych do dnia zapadalności.
Z kolei Program Ochrony Kupujących, który jest zabezpieczeniem oferowanym przez Operatora, czyli Okeno S.A. stanowi gwarancję zwrotu całości zainwestowanego kapitału.Regulamin Programu Ochrony Kupujących Banqus

I. Postanowienia ogólne.

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Programie, rozumie się przez to Program Ochrony Kupujących.

 2. Zawierając Umowę Cesji, Kupujący otrzymuje Gwarancję Odkupu wierzytelności udzielaną przez Sprzedającego.

 3. Zawierając Umowę Cesji, Kupujący może przystąpić do Programu Ochrony Kupujących, jeżeli warunki sprzedaży Wierzytelności przewidują taką możliwość.

 4. Przystąpienie Kupującego do Programu Ochrony Kupujących jest zawsze dobrowolne.

 5. Przystąpienie Kupującego do Programu jest możliwe tylko podczas zawierania Umowy Cesji.

 6. Poprzez przystąpienie do Programu Ochrony Kupujących, Kupujący uzyskuje od Operatora gwarancję zwrotu Zainwestowanego Kapitału na warunkach opisanych w Regulaminie.

 7. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Gwarancie, rozumie się przez to Operatora przy Programie Ochrony Kupujących.

 8. Programem Ochrony Kupujących nie są objęte żadne świadczenia uboczne, ani jakiekolwiek kwoty ponad Zainwestowany Kapitał.

II. Objęcie ochroną na podstawie Programu.

 1. Przy każdej Karcie Wierzytelności znajduje się widoczna ikona Programu Ochrony Kupujących. Po rozwinięciu tej ikony Kupujący uzyska informację o cenie zakupu Wierzytelności w przypadku skorzystania z Programu.

 2. Dokonując zamówienia Wierzytelności, Kupujący może wybrać ochronę na podstawie dostępnego Programu poprzez zaznaczenie właściwej opcji widocznej przy formularzu zamówienia.

 3. Z chwilą zawarcia Umowy Cesji z dokonanym wyborem ochrony na podstawie Programu, Wierzytelność zostanie objęta ochroną zgodnie z Programem.

III. Realizacja uprawnień na podstawie Programu.

 1. W przypadku braku zapłaty Wierzytelności przez Dłużnika w Terminie Zapadalności, Kupujący może powiadomić Gwaranta o woli skorzystania z uprawnień na podstawie Programu w formie elektronicznej (Operatora na adres e-mail wskazany przy aktywacji konta). Powiadomienia tego Kupujący powinien dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 90 dni po Terminie Zapadalności.

 2. Powiadomienie o którym mowa w ppkt 1, a tym samym skorzystanie z uprawnień na podstawie Programu, jest prawem, a nie obowiązkiem Kupującego.

 3. Po otrzymaniu zawiadomienia wskazanego w ppkt 1, Gwarant najpóźniej w terminie kolejnych 30 dni zwraca Kupującemu Zainwestowany Kapitał, pomniejszony o kwoty zapłacone przez Dłużnika i przez Sprzedającego po zawarciu Umowy Cesji i przekazane Kupującemu.

 4. Z dniem zwrócenia Kupującemu Zainwestowanego Kapitału, dochodzi do powrotnego przeniesienia Wierzytelności na rzecz Sprzedającego.

IV. Utrata ochrony na podstawie Programu

Kupujący traci ochronę na podstawie Programu i wygasają jego roszczenia wobec Gwaranta wynikające z Programu, w następujących sytuacjach:

 1. Kupujący przy aktywacji konta lub zawieraniu Umowy Cesji podał nieprawdziwe lub nieaktualne dane lub

 2. Kupujący cofnie upoważnienie dla Sprzedającego do odbierania od Dłużnika kwot z tytułu Wierzytelności lub zwróci się bezpośrednio do Dłużnika o dokonywanie zapłat Kupującemu z pominięciem Sprzedającego lub

 3. Kupujący podejmie własne działania windykacji Wierzytelności wobec Dłużnika lub zleci ich dokonanie osobom trzecim lub

 4. Kupujący zrzeknie się wobec Dłużnika roszczenia o zapłatę Wierzytelności w całości lub części albo zawrze z Dłużnikiem ugodę lub porozumienie której przedmiotem będzie Wierzytelność lub

 5. Kupujący w terminie 90 dni po Terminie Zapadalności nie powiadomi Gwaranta o woli skorzystania z uprawnień na podstawie Programu lub

 6. suma kwot otrzymanych przez Kupującego z tytułu Wierzytelności osiągnie poziom nie niższy od Zainwestowanego Kapitału lub

 7. dojdzie do rozwiązania Umowy Cesji i powrotnego przeniesienia Wierzytelności na Sprzedającego.

V. Niniejszy Regulamin Programu stanowi załącznik do Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży wierzytelności (cesji) zawieranych za pośrednictwem platformy Banqus i ich integralną część.